O
b
l
í
b
e
n
é
Oblíbené

sexchat.sk Prehlásenie o zachovaní tajomstva

Sexchat.sk sa týmto vyjadruje o svojom stanovisku v prehlásení o zachovaní tajomstva, ktoré prehlásenie je záväzné pre všetkých zákazníkov.

Poznámka: toto Prehlásenie o zachovaní tajomstva je neplatné a zrušuje sa v prípade zneužitia a podvodu!

V tomto prehlásení sú vysvetlené smernice zvyklostí zachovania tajomstva firmy LiveNet, s.r.o. (ďalej len: LiveNet, mi, site, sexchat.sk).

Toto prehlásenie bolo sformulované za účelom zabezpečenia pravidiel počítačového fakturovania a riešenia prípadov zneužitia. Práve za týmto účelom si o tebe isté zhromažďuje údaje pri návšteve webových stránok LiveNet-u. Toto prehlásenie ti vysvetlí, aké údaje o tebe zhromažďujeme a ako tieto údaje využívame, ďalej ako sa môžeš spojiť s LiveNet, aby sme mohli zabezpečiť pravdivosť informácií, ktoré sme nazhromaždili a ktoré používame.

1. Zhromaždenie informácií

Návštevníci majú prístup k našim webovým stránkam a môžu na nich surfovať bez udania akýchkoľvek osobných údajov. Pritom však práve preto, aby sme ti mohli poskytnúť náš špeciálny produkt (alebo službu) online, LiveNet môže od teba žiadať, aby si dobrovoľne poskytol/poskytla svoje prvotné osobné údaje (ako napr. meno a e-mailovú adresu) a iné identifikačné údaje (napr. číslo kreditnej karty, telefónne číslo a heslo internetovej stránky). Máš možnosť požiadať o informáciu o svojich evidovaných osobných údajoch, ak napíšeš e-mail s dotazom na mailovú adresu: privacy@sexchat.sk

LiveNet si uchováva všetky informácie, ktoré si udával pre našu webovú stránku, resp. na naše fakturované stránky. Pritom si LiveNet zhromažďuje informácie aj počas tvojej návštevy stránky, napr. tvoju IP adresu, pomocou ktorej sa dá určiť tvoja fyzická prítomnosť, keď si práve realizuješ nákup. Súčasne si nezhromažďujeme údaje z iných zdrojov, ako napr. z oficiálnych databánk štátnych alebo súkromných organizácií. LiveNet očakáva, aby si poskytol/poskytla aktuálne informácie, a ak tomuto očakávaniu nevyhovieš, LiveNet môže s tebou rozviazať zmluvu. Vyslovene na tvoju žiadosť ti LiveNet do jedného týždňa pošle kópiu ním uchovávaných údajov za spracovateľský/administračný poplatok 1000 Sk. Predtým, než by LiveNet vyhovel tvojej žiadosti, môže od teba žiadať preukázanie totožnosti. LiveNet má právo odmietnuť takúto žiadosť, avšak v takomto prípade ti oznámi dôvod odmietnutia žiadosti.

2. Využívanie informácií

LiveNet je výhradným majiteľom informácií nazhromaždených na svojich stránkach. LiveNet nepredáva, neposkytne a ani nedá do prenájmu tieto informácie tretím stranám, a nebude postupovať spôsobom, aký by priečil tomuto prehláseniu. V prípade, ak by to bolo podľa práva nevyhnutné, LiveNet môže poskytnúť tieto informácie, aby si uplatnil svoje zmluvné práva voči svojim klientom.

LiveNet si podelí nasledovné údaje s majiteľom a operátorom webovej stránky, z ktorej si budeš kupovať služby/produkty LiveNet: tvoju e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo, dátum narodenia a zmluvu, na základe ktorých ťa zaväzujú obchodné podmienky LiveNet. LiveNet používa tieto nazhromaždené údaje na technickú administráciu webovej stránky, na výskum, vývoj a ochranu proti zneužitiu v súvislosti so zúčtovaním.

3. Deľba informácií

Zaväzujeme sa, že vaše osobné údaje neposkytneme úradným inštitúciám a orgánom, s výnimkou ak to vyžaduje zákon alebo iné záväzné nariadenie.

4. E-mailová korešpondencia

Archivujeme a identifikujeme pôvod každého e-mailu prichádzajúceho do našej siete, ukladáme si IP adresu každého prijatého e-mailu. LiveNet za účelom identifikácie disponuje možnosťou poslať na tvoju e-mailovú adresu kontrolný e-mail.

5. Vonkajšie informácie:

Môže sa stať, že LiveNet získa informácie od tretej strany, v takomto prípade má možnosť porovnať túto informáciu s tebou poskytnutými informáciami, s cieľom predchádzania zneužitiu alebo podvodu.

6., Cookie-s

Cookie je balík údajov slúžiaci na uchovávanie informácií na pevnom disku návštevníka. LiveNet používa cookie technológiu za účelom bezpečného overenia tvojej identity ako užívateľa stránky, identifikácie tvojich objednávok, tvojich sprostredkovateľov, predajov, a pomer prekliknutí smerovaných na našu webstránku.

7., Deti:

LiveNet zámerne a vedome nezhromažďuje informácie o osobách mladších ako 18 rokov, ďalej vedome neumožňuje deťom, aby si zobrazili odkazy alebo si iným spôsobom podelili informácie o sebe na našich stránkach.

8. Bezpečnosť

Urobíme všetko, čo je v našich silách pre to, aby sme chránili informácie o návštevníkoch našich stránok. Zrealizovali sme bezpečnostnú politiku, pravidlá a technické opatrenia, aby sme chránili osobnú údaje, ktoré máme k dispozícii. Tieto chránime pred nepovoleným použitím, neoprávnenou modifikáciou, protiprávnym útokom alebo náhodnou stratou.

LiveNet zároveň urobí všetko aj pre off-line ochranu údajov. Každý zamestnanec alebo osoba zainteresovaná v spracovaní údajov, ktorá má prístup k údajom alebo prichádza do kontaktu s údajmi pri ich spracovaní, je zaviazaný rešpektovať dôvernosť osobných údajov návštevníkov našich stránok. Použitím užívateľského mena a hesla obmedzuje prístup svojich zamestnancov a tretích strán.

9. Úprava/aktualizácia osobných informácií:

Máš možnosť prístupu k informáciám o svojej osobe a môžeš ich aktualizovať alebo požiadať o ich vymazanie, ak sú nepresné. Svoju požiadavku môžeš zaslať na e-mailovú adresu privacy@sexchat.sk. Ak by si mal otázku alebo prosbu v súvislosti s týmto prehlásením o zachovaní tajomstva, prosím, napíš nám na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.