O
b
l
í
b
e
n
é
Oblíbené

GDPR

Obsah

V Ohradách dne 25.05.2018.

INFORMACE SUBJEKTŮM ÚDAJŮ podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, jímž se ruší směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů)

Ochrana osobních údajů našich klientů a jiných fyzických osob je pro nás důležitá. Tyto podmínky vysvětlují, jakým způsobem zpracováváme při výkonu naší činnosti a při poskytování našich služeb osobní údaje v rámci výkonu vlastní podnikatelské činnosti.

 • Správcem je:

  • LiveNet, s.r.o.
  • se sídlem Náprotivná 353/27, 930 12 Ohrady
  • IČO: 44 314 213
  • za kterou jedná jednatel - Tibor Radics (dále jen "My").
  • Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat
  • kontaktní údaje:
  • nebo poštou na adresu našeho sídla.
 • Odpovědnou osobou je:

  • JUDr. Zsolt Hodosi, advokát
  • se sídlem Veľkoblahovská 6750, 929 01 Dunajská Streda
  • IČO: 45014515
  • kontaktní údaje:

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme primárně obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů ("GDPR"), které upravuje i Vaše práva jako subjektu údajů,1 těmi ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, které se na nás vztahují (zejména § 78), zákonem o účetnictví, zákonem o dani z příjmů, zákonem o dani z přidané hodnoty, zákoníkem práce, zákonem o sociálním pojištění, zákonem o zdravotním pojištění, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitelů i dalšími předpisy.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je z naší strany nezbytné zejména proto, abychom mohli:

 • poskytovat naše služby našim klientům, resp. provádět naši obchodní činnost;
 • plnit různé zákonné a smluvní povinnosti; a
 • chránit zájmy nás, našich klientů a jiných osob.

K jakým účelům a na základě jakých právních základů zpracováváme osobní údaje?

ÚčelPrávní základ podle GDPRSouvisející předpisy
splnění závazkových povinnostíplnění smlouvyobčanský zákoník, zákon o dani z přidané hodnoty
splnění ostatních smluvních povinnostíplnění smlouvyobchodní zákoník, občanský zákoník, autorský zákon
splnění zákonných povinností (jinde nezařazených)plnění zákonné povinnosti správceobčanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitelů
vedení seznamu společníkůplnění zákonné povinnostiobchodní zákoník
uplatňování vlastních zákonných práv, bránění oprávněných zájmůoprávněný zájem správceobčanský zákoník, obchodní zákoník
zajištění souladu s právními předpisysplnění zákonné povinnosti, veřejný zájemzákon o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti
statistické účely, archivní účely ve veřejném zájmu a účely historického a vědeckého výzkumuveřejný zájem splnění zákonné povinnostizákon o archívech a registraturách, zákon o státní statistice,
vedení předepsaného účetnictví a daňové agendysplnění zákonné povinnostizákon o dani z příjmů, zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty
vedení předepsané agendy personalistiky, mezd a pojistných odvodůsplnění zákonné povinnosti, plnění povinností a výkon zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a sociální ochranyzákon o zdravotním pojištění, zákon o sociálním pojištění, zákoník práce
podpora hlavní obchodní činnostisouhlas subjektu údajů plnění smlouvyobčanský zákoník
boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostemplnění zákonné povinnostizákon č. 442/2012 Z.z. o mezinárodní pomoci a spolupráci při správě daní ve znění zákona č. 250/2022 Z.z.

Jaké oprávněné zájmy sledujeme při zpracovávání osobních údajů?

 • uplatňování vlastních zákonných práv, bránění oprávněných zájmů

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje našich klientů a jiných fyzických osob zpřístupňujeme pouze v nezbytné míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce dat např. daňovému úřadu, zdravotní pojišťovně, sociální pojišťovně, inspektorátu práce, úřadu práce, advokátům, Slovenské obchodní inspekci nebo poskytovatelům softwarového vybavení nebo podpory naší činnosti, včetně zaměstnanců těchto osob, soudům, notářům, exekutorům, policii. Jsme povinni překazit spáchání trestného činu a také máme povinnost oznamovat informace na úseku předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu.

Do kterých zemí přenášíme Vaše osobní údaje?

Přeshraniční přenos Vašich osobních údajů do třetích zemí mimo Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko) nezamýšlíme. Cloudové služby nevyužíváme.

Jaké automatizované individuální rozhodování provádíme?

 • Pokud jste naším registrovaným modelem, ve vztahu k Vám se provádějí v rámci zpracovatelských operací tyto činnosti:
  1. profilování - součástí registrace Vás jako registrovaného modela je profilování, konkrétně sledování Vašeho chování na internetové stránce, např. kolikrát jste se přihlásil, kolik registrovaných návštěvníků jste měl, jaký obrat jste generoval. Profilování u registrovaného modela je součástí smluvního vztahu mezi Vámi a námi, protože sledování Vašeho chování po časové ose je nutné v souladu s čl. 22 odst. 2) písm. a) nařízení GDPR k řádnému plnění naší povinnosti vyplatit Vám Vámi generovanou odměnu a jedním z účelů registrace registrovaného modela je účel výdělečný či ekonomický. Profilování se provádí automatizovaným způsobem. Kromě toho u nás funguje denní bonusový systém, který znamená, že ti registrovaní modelové v počtu 5, kteří v daný den generovali největší obrat, mají nárok na peněžní bonus (doplatek k vydělané odměně). Máte právo na lidský zásah, zejména na lidskou manuální kontrolu v případě nesprávnosti při výplatách apod. Dále máte možnost uplatnit právo na lidský zásah při profilování, v podstatě jako reklamaci s uvedením konkrétních nesrovnalostí.
  2. automatizované rozhodování - v procesu registrace máte blokovaný další postup, dokud nezašlete scan občanského průkazu. Zaslání scanu občanského průkazu je podstatné pro registraci za registrovaného modela, tedy automatizované rozhodování v souladu s čl. 22 odst. 2) písm. a) nařízení GDPR je nutné k uzavření smlouvy mezi Vámi a námi. Máte právo na lidský zásah do tohoto automatizovaného rozhodování s možností nás jako správce zasáhnout do tohoto automatizovaného rozhodování, přičemž uplatnění Vašeho práva na lidský zásah do automatizovaného rozhodování musí být odůvodněno konkrétními okolnostmi. Okolnosti uvedené v uplatnění Vašeho práva na lidský zásah do automatizovaného rozhodování posoudíme my. Na registraci však není právní nárok. Bez náležitého zjištění Vašich osobních údajů potřebných:
   • pro splnění povinnosti provést řádně a včas výplaty odměn Vám jako registrovanému modelovi
   • k vydání potvrzení o příjmu pro daňové účely
   • a zejména k rozumnému vyloučení pochybnosti o Vašem věku (o nedosažení věku 18 let) se registrace neprovede.
 • Pokud jste u nás registrovaným návštěvníkem, provádí se:
  • profilování - součástí Vaší registrace jako registrovaného návštěvníka je profilování, konkrétně sledování Vašeho chování na internetové stránce v soukromém chatu, např. kolikrát jste se přihlásil, kolik registrovaných modelů a které jste sledoval, jaký obrat jste generoval. Profilování je součástí smluvního vztahu mezi Vámi a námi, protože sledování Vašeho chování po časové ose je nutné v souladu s čl. 22 odst. 2) písm. a) nařízení GDPR k řádnému plnění naší povinnosti, zejména v případě reklamace nesrovnalostí. Profilování se provádí automatizovaným způsobem. Máte právo na lidský zásah, zejména na lidskou manuální kontrolu v případě nesrovnalostí apod. Dále máte možnost uplatnit právo na lidský zásah při profilování, v podstatě jako reklamaci s uvedením konkrétních nesrovnalostí.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme maximálně do té doby, dokud je to nutné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají. Při uchovávání osobních údajů se řídíme registraturních řádem a registraturním plánem, např.:

 • listiny (nosiče) týkající se účetnictví uchováváme v zásadě po dobu 10 let po ukončení účetního roku a zdaňovacího období
 • listiny (nosiče) týkající se pojistných odvodů do sociálního systému uchováváme v zásadě po dobu 10 let po ukončení kalendářního roku, některé listiny i déle
 • listiny (nosiče) týkající se jednotlivých obchodních případů uchováváme po dobu 5 let od uzavření obchodního případu (od dodání služby, od dodání zboží)
 • listiny (nosiče) týkající se přihlášky, odhlášky a dávek uchováváme v zásadě po dobu 10 let po ukončení kalendářního roku
 • listiny (nosiče) týkající se právních sporů uchováváme po dobu 10 let po ukončení právního případu

Likvidaci osobních údajů brání např. tyto skutečnosti:

 • nelze likvidovat originály listin ,
 • nelze likvidovat listiny, které musí být předány státnímu archivu,
 • pokud je vedeno jakékoliv řízení před soudem, orgánem státní správy, orgány činnými v trestním řízení, které obsahově souvisí s obsahem listin jinak určených na likvidaci.

Jak o Vás získáváme osobní údaje?

Pokud jste náš klient, Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání Vašich osobních údajů dobrovolné a spočívá na smluvním základě, je tedy smluvním požadavkem. V závislosti na konkrétním případu může mít neposkytnutí osobních údajů klientem dopad na naši schopnost poskytnout kvalitní a včasné služby nebo ve výjimečných případech i na naši povinnost odmítnout poskytnout naše služby (odmítnout Vaši registraci). Osobní údaje o našich klientech můžeme získávat i z veřejně dostupných zdrojů, od orgánů veřejné správy nebo od jiných osob.

Jaká práva máte jako subjekt údajů?

Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

Bez ohledu na to máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného nebo veřejného zájmu.

Jako náš klient máte právo považovat přístup k Vašim osobním údajům i jejich opravu, výmaz a omezení zpracování. Máte právo namítat proti zpracovávání osobních údajů (pouze pokud je právním základem zpracování osobních údajů veřejný zájem nebo oprávněný zájem) a na přenositelnost osobních údajů (pouze pokud právním základem zpracování Vašich osobních údajů je souhlas nebo smlouva a zpracovávání se provádí automatizovanými prostředky). Rovněž máte právo kdykoliv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. To vše v intencích čl. 15 až 22 nařízení GDPR.

Právo odvolat souhlas - v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese správce, písemně, oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně u správce. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali.

Právo na přístup - máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádal elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

Právo na opravu - přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, neváhejte nás prosím požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na výmaz (na zapomnění) - máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování - za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, když si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné, nebo když si myslíte, že již Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenosnost údajů - za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytl, jiné třetí straně podle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jejíž jednou smluvní stranou jste.

Právo namítat - máte právo namítat vůči zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů - pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V případě podání návrhu elektronickou formou je nutné, aby splňoval náležitosti podle § 19 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád).

Změny podmínek ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem k našemu zpracování osobních údajů poskytnout, se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že se změní tyto podmínky podstatným způsobem, na tuto změnu Vás upozorníme např. obecným oznámením na webstránce nebo zvláštním oznámením prostřednictvím emailu.